0
✍ A gina lo pasal in na sak melhoih na hong en ding a.
A hoih pasal in na lungsim tawng hong en in, hong hanciam ding hi..

✍ A gina lo pasal in na duang ( pumpi ) hong en ding a ,
A hoih pasal in a kulleh na ki-tangsap bang tawh puahpah ding hong hanciam zaw ding hi...

✍ A gina lo pasal in numei paktat ( siangtho ) maw ( niin ) maw cih hong en ding a,
A hoih pasal in nullui mangngilh bawl in , na hihna bang tawh sangzawh ding  hong hanciam ding hi....

✍ A gina lo pasal in na pilna , na siam nate hong en ding a,
A hoih pasal in na ki-cin lohna leh na lunggulh na bang tawh hong sangsiam ding hi.....

✍ A gina lo pasal in haksak / hamsa  hun na tuak ciangin hong nusia / taisan lel ding a ,
A hoih pasal in na lungkiat na thaneem nate tha hong pia in ,hong panpih ding hi.....
.
✍ A gina lo pasal in na vangneihna dinmun hong en ding a ,
A hoih pasal in na hih zahzah tawh ma hong pangpih in , hong sepkhop zaw ding hi ....

✍ A gina lo pasal in nang tungpan  ngaihna ngahzawh ding lam-en den ding a ,
A hoih pasal in na innkuanpih te thu kim in ,hong sangpih zawh dingin  hong hanciam zaw ding hi....

✍ A gina lo pasal in matup /gualzawhna ding ciang bek hong deih ding a ,
A hoih pasal in i nuntakna manpha le man nei takin zangkhawm in ci-in hong mawk ding hi.....

✍ A gina lo pasal in nang tungah lungnop / lungdam na ciang bek in hong bel ding a,
A hoih pasal in a muanhuai anglum tawh hong pom den ding hi.....

✍ A gina lo pasal in a ma thu khensatna bang bek tawh hong tangkaih / makaih nuam den ding a ,
A hoih pasal in nih ngel lungtuak thu kimna tawh ci-in vai / thu hong khensat khawmpih ding hi.....

✍ A gilo na pasal in a ma aug sung lam bek ngaihsun in ki-khual ding a,
A hoih pasal in nunglam zong ngaihsun in , nang ma lam zong hong khualpih in ,hong kinbawl ding hi.....

✍ A gina lo pasal in na liimcin na ( sex ) hong en ding a,
A hoih pasal in a hihna bangbang tawh hong it / ngaih veve ding a,nang tungpan itna ngaihna simloh lam-et bang mah neilo ding hi .

✍ A gina lo pasal in leitungah nang bek numei kisa maw , nang bek numei om kei teh hong cici ding a,
A hoih pasal in leitung ah numei a tam mahmah hangin kei adingin nang zah a hoih kua dang om lo hi , hong cici zaw ding hi.

Mungpi Sb

Post a Comment

Ngaihsutna hoih thei penpen tawh a nuai ah Comment na pia zel in maw Sanggam. Laigelh mite thapia in, mi a tampipi te muh theih dingin na Share kawikawi in. Lungdam.

 
Top