0
Pasal te theih ding thu
Pasal te theih ding thu

Zi na neih ciang nakep ziading Na khangno lai zi na neihma in telsawm in ,kansawm in. Khangno pawl khat-in bang mah thu tel nai lo pi-in zi ...

Read more »

0
Nupi te ading athu mahmah
Nupi te ading athu mahmah

  Na pasal sangin Na sya pa nalawmte leh, Hong lengla pak, mikhat thupi bawl zaw kha kei in, A maute den ciang ciah pah lel ding uh aa, N...

Read more »

0
Pasal hoih icih in
Pasal hoih icih in

 Nu hoihkhat khutsung pa'n a khangkhia Pasal khat in, Numei khat ii manphatna thei ahih manin,Numei te thusim in,pii bawl hi. Leitungah ...

Read more »

0
Christmas tangthu
Christmas tangthu

Christmas pen kumsim in ki zang den a,ahi zongin bang kumin kipan a,bang gamah ki zang masa pen a,Christian masa ten bang danin na zang uh h...

Read more »

0
Laipian Pa Ni
Laipian Pa Ni

1.KUM SIM DCECEMBER (28)  NI LAIPIAN PA NI PAWI A KIBAWL NA THU     "Laipian pa ni"  cih pen atom in khamtung Zomite minam lai leh...

Read more »

0
Lusei gal tawh kisai
Lusei gal tawh kisai

Kamhau a liat a phat laitakin Meitei gungal Hualngo gam teng Falam ukpipa kiangah a nget leh Ciau lui le Lentang kikal teng a pia hi.Tua thu...

Read more »
 
 
Top