0
Zite Itzia Ding

 1. Nazi thu na hilh ciang in awkhauh tawh taingawh kei in. A lungsin na liamsak kha ding hi..( Paunak. 15:1.)

2. Nazi mawhna leh khialhnate midangte tung ah gen kei in,na gen bang in nazi mite in mukhial kha ding hi.
(Piancil 2:19.)

3. Na zi tung ah na itna leh na deihsakna na kilat sak bangin numei dangte tung ah zang peuhmah kei in.Tuabangte in 'Angkawmna mawhna' lianpi a hi hi.
 (Matt. 5:28)

4. Nazi pen ama zakin numei dang tawh teh kei in. Tua numei dangte in na zi sang thupi zaw kha mah in teh, a hih hang na zi pen nang ading a Pasian in hong piak hi cih phawk tawntung inla, amah it pen in nei in, a kisapna ah itna tawh thuhilh zaw in.(2 Kor. 10:12)

5. Na zitung ah itna leh deihsakna tak tawh a kisap bang bang hihsak in, tua hileh na kisap itna atam zaw hong pia kik kik zaw lai ding hi.

6. Na zi pen thu nengno hangnin gensia sia kei in.A lungsim na in nang tung ah lametna hong bei ding hi.Ki niamkhiat tak leh itna tak tawh thuhilh in pantah zaw in. (Eph. 4 : 2 )

7. Na zi tung ah bang mah ipsim nei kei in. Note pumkhat na hi uh a, a kisapna ah mapangkhawm leh a kihuh tuah ding na hi zaw uh hi.(Gen. 2 : 25)

8. Nazi a taksa amel pianziate ama maiah gensia peuhmah kei in, A taksa leh a melhoihna , a lungsim khempeuh nangmah in naungek bang in na kep na khoi ding in, phaltak in nang tungah hong kipia khin hi.(Paunak 18: 22)

9. Midangte mai ah na zi tai in awkhauh zangh kei in. Thuhilh nuam na hih leh na lupna khan sung ah nogel bek na om ciang bekin itna tak tawh thapia in thuhilh in. (Matt. 1:19)

10. Na zi' taksa leh a melhoihna ah lungkim in, itna tak tawh kem inla a tek ciang dong itpen in nei in. (Eph. 5: 29)

11. Inn sung nasep leh a kisam bang a sepna hang in lungdam ko in phatsiam in, tua asep khempeuh nang ading na thupi mah mah a sem a hihi.(1Thess.5:18)

12. Anhuan mehbawlte a vekpi in alim pen in bawl thei kimlo hi cih thei in la(na zi pen anhuan mehhuan siam man a na ten pih hilo), a mehbawlte phatsiam.inla limsa tak in neksak in.  (Pau. 32 : 4.)

13. Na zi tawh pumkhat na hihna phawk den in. Na zi pen nang tawh pumkhat suak ding in na khempeuh nusia in hong ki pumpiak hi cih phawk den in. (Gen 2:24)

14. Na zi' hong itna a kip sem sem na dingnin na itna tawh tuam lum sem sem in. A kisap leh a deihte leisak lecin a lungkimna leh lunggulhna pen nang tung bek ah kinga sem sem ding hi.
(Eph. 5 : 26)

15. Ma zi pen Pasian biakna leh Lai Siangtho simna, thungetna neih pih den den in. (Zekhriah. 5 : 16)

16. Na zi pen kimawlpina (sport & game) neihpih zel in la, a lawmte tawh kikholhna lungkim sak in. A lawmte pen nangtung ah khasiatna hong tun thei ciang bek hikha ding a, na zi ahih leh na han mual ciang dong kap in hong zuiding na zi bek mah a hi hi. (Pau. 9 : 9)

17. Na zi hoihlohna leh kisapnate gen khia kei in, nangma' minsiatna ding a tangko na hi lel hi. Na zi pen kem, humbit zaw in, amah pen na taksa peeng khat a hi hi.[ Eph  5 : 30.]

18. Nazi' nu leh pa te zahtak in pahtawi siam inla, a unaute tung ah na itna leh thukhualna kilang sak den in.

19. Nang a dingnin na zi in a nisim nuntakna a zatna hang in  na itna pen lungdam maitaitak takin a tung ah kilangh sak in. Zite in itna awkhum a zak uh ciang in a nuntakna lungdam in atawl uh dam zung zung hi.[ Eph. 5 : 25. ]

20. Na zi na itna thu ah Zeisu bang in khang sem sem in (Luke 2:52). Tua in mihoih na hihna leh na zi a ding in PASAL HOIH na hihna lampi a om sun a hi hi.

Like_share &follow
#ZomiNational

Post a Comment

Ngaihsutna hoih thei penpen tawh a nuai ah Comment na pia zel in maw Sanggam. Laigelh mite thapia in, mi a tampipi te muh theih dingin na Share kawikawi in. Lungdam.

 
Top