0

 PAHTAWINA LAIPI


PU THANG LIAN PAU GUITE


PRESIDENT; ZOMI RE-UNIFICATION ORGANISATION (ZRO)

in sak leh khang, sim leh mal aom Zomite kipumkhatna ding leh suahtakna ding deihna in a pilna, a hatna Ieh a hun khempeuh zangsawt pen Zomite makaipi ahih manin GLOBAL ZOMI MOVEMENT SUPPORTER te-in February 20, 2023 Zomi Nam Ni-in Pasalpha ahi ci-in 'Tangcing puan silhsakin zahtakna lian pen kipia hi.


Pasianin alungtup libang cingsak ta hen Lungdam lahna in Sialpi khat, Naamsau khat leh USD $1,000.00 kipia hi.


A. Simlei mi za lai-ah Zogam nibang ta'n nang mabang na pat, Khuavannuai-ah na min lawibang thang e.


B.Minbang na pluglai ah e namcih lai-ah,

Luntawi heisa tung sunni bang tang aw ee.


A. Ngalliam vontawi Zogam salpha tang bang na dam aw.


B. Tangbang na dam in pianna gamlet zunsiam vontawi kll bang khang hen aw.


GLOBAL ZOMI MOVEMENT SUPPORTER


Australla and New Zealand Zomi Movement Supporters


 ZRAZNV Supporter Canada


Zomi Re-unińcation Organization International USA


 ZRA/ZNV Supporter EU -UK


Zomi State Fund International China


ZRA/ZNV Supporter Singapore


Zomi State Fund International Malaysia


ZRAZNV Supporter South Korea


ZRA/ZNV Supporter Myanmar


ZRAZNV Supporter IndiaPost a Comment

Ngaihsutna hoih thei penpen tawh a nuai ah Comment na pia zel in maw Sanggam. Laigelh mite thapia in, mi a tampipi te muh theih dingin na Share kawikawi in. Lungdam.

 
Top